Insinööritoimisto Salminen Oy

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 15.10.2018.

REKISTERINPITÄJÄ

Insinööritoimisto Salminen Oy, Pereentie 27, 33950 Pirkkala, puh. 029 0092508, , Y-tunnus 0590514-0.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kari Salminen, Pereentie 1 A 67, 33950 Pirkkala, p. 0400929434, .

REKISTERIN NIMI

Insinööritoimisto Salminen Oy:n asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Insinööritoimisto Salminen Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Insinööritoimisto Salminen Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu yhdestä rekisteristä, mihin on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

1) asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja palvelun toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi asiakkaan yhteyshenkilön puhelinnumero ja laskutusta varten tarvittavat tiedot.

2) mahdollisen luottokaupan ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot

3) asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta, palautuksista ja reklamaatioista koskevaa tietoa

Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen tilatessaan palveluita tai asiakkaan muiden ilmoitusten ja yhteydenottojen kautta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Insinööritoimisto Salminen Oy:n omiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalisia aineistoja ei ole lainkaan.

ATK:lla käsiteltäviä tietoja voivat käsitellä vain erikseen sovitut työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella Insinööritoimisto Salminen Oy:n asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa Insinööritoimisto Salminen Oy:n asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen , josta pyynnöt ohjataan asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Insinööritoimisto Salminen Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Insinööritoimisto Salminen Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella Insinööritoimisto Salminen Oy:n asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen , josta ne ohjataan asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Insinööritoimisto Salminen Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Insinööritoimisto Salminen Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Insinööritoimisto Salminen Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Insinööritoimisto Salminen Oy:n rekisteristä. Pyyntö toteutetaan, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Insinööritoimisto Salminen Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Insinööritoimisto Salminen Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

YHTEYSTIEDOT

Pereentie 27
33950 PIRKKALA

Puh. 0201279965
Gsm. 0400-929 434

etunimi.sukunimi@salminenoy.fi